Objednávky od 499 Kč, rozvoz zdarma od 999 Kč

Váš nákupní košík je prázdný.

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Plný Špajz s.r.o.

IČO: 067 50 826

se sídlem Bělehradská 679/94, 120 00 Praha 2 - Vinohrady,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288241

(dále jen společnost Plný Špajznebo „Správce“)


tímto v souladu s ust. čl. 13 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jen jako „Nařízení GDPR“) poskytuje subjektům osobních údajů získaných prostřednictvím internetové stránky plnyspajz.cz (dále též jen jako „Subjekty údajů“ a „Internetová stránka“) následující informace (dále též jen jako „Informace“):

I.         Správce osobních údajů, pověřenec

 1. Společnost Plný Špajz je ve smyslu ust čl. 4 bod 7 Nařízení GDPR správcem osobních údajů.
 2. Společnost Plný Špajz lze kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

Adresa: Plný Špajz s.r.o., Bělehradská 679/94, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
E-mail: prodejna@plnyspajz.cz
Telefon: +420 721 503 504

 1. Společností Plný Špajz není povinna jmenovat pověřence pro správu osobních údajů, a tento tudíž nebyl jmenován.

II.         Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování osobních údajů

 1. Společnost Plný Špajz zpracovává osobní údaje Subjektů údajů specifikované v čl. III Informací za následujícími účely:
 2.      Prodej zboží: za účelem uzavření kupní smlouvy a její realizace, resp. za účelem akceptace objednávky zboží a plnění závazků z příslušné kupní smlouvy,
 3.      Marketing: za účelem předávání obchodních sdělení a nabídek,
 4.      Uplatnění zákonných práv a nároků: za účelem uplatnění zákonných práv a nároků, zejména za účelem uplatnění pohledávek a objednateli zboží soudní cestou,
 5. Plnění právních povinností, oprávněných zájmů správce či třetích osob a dalších obdobně závažných důvodů: např. za účelem kontroly orgánů veřejné moci.
 6. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektů údajů společností Plný Špajz jsou následující skutečnosti:
 7. Plnění smlouvy: zpracování osobních údajů je nezbytné k plnění příslušné kupní smlouvy, resp. k jednání o jejím uzavření či změně,
 8. Oprávněný zájem Správce: Zpracování osobních údajů je v oprávněném zájmu Správce (např. pro uplatnění jeho pohledávek),
 9. Souhlas Subjektu údajů: Ke zpracování osobních údajů udělil Správci souhlas Subjekt údajů (jedná se zejména o marketingové účely).
 10. Subjekt údajů není předmětem žádného rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

III.         Kategorie a zdroje osobních údajů

 1. Společnost Plný Špajz zpracovává následující kategorie osobních údajů Subjektů údajů:

 1. Identifikační údaje: jméno a příjmení,
 2. Adresní údaje: adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo a případně doručovací adresa,

 1. Osobní údaje zpracované společností Plný Špajz pocházejí od uživatelů Internetové stránky.

IV.         Příjemci osobních údajů

 1. Společnost Plný Špajz poskytuje osobní údaje Subjektů údajů následujícím příjemcům:
 2. osobám, které se podílejí na plnění smluvních závazků Správce vyplývajících z jednotlivých kupních smluv uzavřených prostřednictvím Internetových stránek, zejména osobám zajišťujícím pro Správce doručení zboží a osobám zajišťujícím pro Správce realizaci plateb,
 3. osobám, které Správci poskytují služby v souvislosti s provozováním Internetové stránky,
 4. osobním zajišťujícím na základě smluvního vztahu se Správcem marketingové služby za předpokladu, že ke zpracování příslušných osobních údajů za tímto účelem poskytl Správci Subjekt údajů souhlas,
 5. orgánům veřejné moci, ukládají-li Správci poskytnutí osobních údajů právní předpisy,
 6. dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu práv či oprávněných zájmů Správce (např. soudním orgánům).
 7. Společnost Plný Špajz hodlá předat osobní údaje zpracované k marketingovým účelům příjemci z třetí země mimo EU, a to konkrétně poskytovateli či poskytovatelům zajišťujícím pro ni službu hromadného rozesílání e-mailových zpráv marketingového charakteru.

V.         Doba uchovávání údajů

 1. Společnost Plný Špajz zpracovává, resp. uchovává osobní údaje Subjektů údajů pouze po dobu nezbytnou, tzn.:
 2. po dobu realizace příslušného smluvního vztahu (tj. po dobu, než společnost Plný Špajz dodá objednateli zboží a než objednatel uhradí společnosti Plný Špajz kupní cenu),
 3. po dobu nezbytnou k uplatnění práv a nároků z příslušného smluvního vztahu, nejdéle však po dobu 12 let od realizace příslušného smluvního vztahu,
 4. po dobu stanovenou právními předpisy, zejména daňovými a účetními.
 5. Jsou-li osobní údaje Subjektů údajů zpracovány výhradně na základě jeho souhlasu, jsou příslušné osobní údaje zpracovávány do doby, než Subjekt údajů tento souhlas odvolá, nejdéle však po dobu 5 let.
 6. Společnost Plný Špajz je povinna osobní údaje po uplynutí doby specifikované v odst. 1 a odst. 2 tohoto ustanovení vymazat.
 7. Za účelem zajištění ochrany zpracovaných osobních údajů před jejich zneužitím a zpřístupněním neoprávněným osobám po celou dobu jejich zpracování přijala společnost Plný Špajz veškerá vhodná technická a organizační opatření.

VI.         Práva Subjektů údajů

 1. Subjekty údajů mají následující práva:
 2. právo na přístup ke svým osobním údajům dle ust. čl. 15 Nařízení GDPR spočívající v právu získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a v právu získat přístup k osobním údajům a informacím specifikovaným v ust. čl. 15 Nařízení GDPR,
 3. právo na opravu osobních údajů dle ust. čl. 16 Nařízení GDPR spočívající v právu, aby Správce opravil nepřesné osobní údaje anebo aby doplnil neúplné osobní údaje, které se ho týkají,
 4. právo na výmaz osobních údajů, resp. právo být zapomenut dle ust. čl. 17 Nařízení GDPR spočívající v právu, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného Subjektu údajů týkají, je-li dán kterýkoliv z důvodů stanovený v ust. čl. 17 Nařízení GDPR,
 5. právo na omezení zpracování osobních údajů dle ust. čl. 18 Nařízení GDPR spočívající v tom, jeho osobní údaje mohou být, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s jeho souhlasem, z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu EU nebo některého členského státu, a současně za předpokladu, že je dán kterýkoliv z důvodů stanovený v ust. čl. 18 Nařízení GDPR,
 6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle ust. čl. 21 Nařízení GDPR spočívají v tom, že na základě této námitky již nemohou být jeho osobní údaje dále zpracovávány, a to za předpokladu, že se jedná o osobní údaje zpracované z titulu plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo z titulu oprávněných zájmů Správce či třetí osoby a jsou-li splněny předpoklady vymezené v ust. čl. 21 Nařízení GDPR,
 7. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení GDPR spočívající v právu získat osobní údaje, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a v právu předat tyto údaje jinému správci, jsou-li splněny podmínky vymezené v ust. čl. 21 Nařízení GDPR,
 8. právo odvolat souhlas udělený se zpracováním svých osobních údajů dle ust. čl. 7 odst. 3 Nařízení GDPR (viz souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely), a to prostřednictvím oznámení na kontaktní údaj Správce (adresu či e-mail),
 9. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz), v případě mají-li za to, že ke zpracování osobních údajů dochází v rozporu s právními předpisy.Datum vydání: 01.08. 2020